پد پودر زنی گریماس

PAD POODRZANI

پد پودر زنی گریماس

.پد پودر زنی گریماس، شکلی از اسفنج لاستیکی با یک پوشش مخملی می باشد

.پد پودر زنی برای به کار بردن پودرهای نرم و کامپکت پادر مناسب می باشد. پد پودر زنی 10 سانتی متر قطر دارد
:روش استفاده
،از یک پد پودر زنی تمیز برای بیرون آوردن (کامپکت) پودر از جعبه استفاده کنید

.پودر اضافی را روی دست را ساییده و سپس پودر را با یک حرکت ضربه ای به کار برید