تراش

2tarash

تراش

. مداد تراش گریماس برای دو سایزمدادهای میک آپ مناسب می باشد: ضخیم و نازک. تیغهای مداد تراش برای بافت مداد نسبتاً نرم خیلی مناسب هستند