واترسلوبل مستیکس

mastix extra

واترسلوبل مستیکس

چسب حلال در آب
روش استفاده:به تنهایی

.توصیه:به وسیله الکل سفید خالص رقیق و با آب پاک می شود

:کاربرد
….نصب مو در شینیون،نگین،ستاره و

کاربرد تکنیکی:ایجاد طرح های برجسته