آنتی شاین

gloss
ضد رفله

:روش استفاده
.خالص و با قلم موی خشک قشرنازکی زده شود

کاربرد:به عنوان زیر ساز فون چرب،برای پوستهای چرب
زیرساز سایه داماد

:کاربرد تکنیکی
.به تنهایی به عنوان فون ضد رفله در گریم داماد و فتوگریم توصیه می شود