سایه براق پرل آیشدو رژ

سایه براق پرل آیشدو رژ
سایه براق پرل آیشدو رژ
سایه براق پرل آیشدو رژ

سایه های متالیک در رنگ های بسیار زیبا و ثابت

:روش استفاده
.برای ماندگاری بیش از ده ساعت از زیرسازهای گریماس مانند کاموفلاژ یا کرم میکاپ یا آنتی شاین استفاده شود

:کاربرد
….و،Daylookآرایش های متالیکی خلیجی،کلاسیک،عربی

:کاربرد تکنیکی
.جهت براقیت بیشتر بعد از زیر ساز ازپرل واترمیکاپ و سپس پرل آیشدو روژ به صورت ضربه ای استفاده شود
.ابزار لازم:حتما از قلم موهای گروه 7 گریماس یا شماره 510 رویال استفاده شود